Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privacyverklaring

Ons beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

Gerflor verbindt zich ertoe om de gegevens die zijn verkregen als onderdeel van haar activiteiten te beschermen en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze context voldoet Gerflor in het bijzonder aan de Europese Verordening n ° 2016/679 over de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2017, onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978.

Het hoofdonderwerp van dit beleid is te zorgen voor de oprichting door Gerflor van passende bestuursstructuren, controle en methoden en procedures om de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Manager gegevensverwerking

De manager voor uw verwerking van persoonsgegevens is Gerflor, een vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 1.932.385 euro, geregistreerd bij het Handels- en Bedrijvenregister van Lyon onder het nummer 726 580 152, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd:
1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Frankrijk
Telefoon : +33 (0)4 72 65 10 00 – E-mail : dpo@gerflor.com

Externe links

Het huidige privacybeleid betreft alleen de gegevensverwerking door Gerflor of een andere entiteit van de Gerflor Group. Gerflor is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u aan derden verstrekt, zelfs wanneer de Gerflor-site naar sites van deze derden verwijst. De sites die toebehoren aan derden of de toegankelijke applicaties van de Gerflor-site vallen niet onder het huidige Privacybeleid.

Verzamel en gebruik van persoonsgegevens

Het huidige privacybeleid omvat de online en offline gegevensverzameling, inclusief de persoonlijke gegevens die we via verschillende kanalen kunnen verzamelen, zoals websites, sociale netwerken, contacten met klanten en evenementen (beurzen, enz.). Gerflor verzamelt en verwerkt alle gegevens die u via de website of op andere manieren met ons hebt gedeeld, zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en wanneer u een bedrijf, vereniging of stichting vertegenwoordigd ook de naam van uw bedrijf, vereniging of stichting en uw positie. Wanneer uw persoonlijke gegevens vereist zijn, wordt u door het teken * op de hoogte gebracht van het optionele of verplichte karakter van dergelijke gegevens.

Gerflor kan deze verzamelde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor klantenservice: Gerflor verwerkt uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden en overige klantenondersteuning te bieden.
Voor prijsvragen en andere promoties: met uw toestemming (indien vereist), zou Gerflor uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail, sms, telefoon of brief met betrekking tot producten en diensten die u mogelijk interesseren (marketingcommunicatie, promoties, etc.). Voor prijsvragen en andere promoties: met uw toestemming (indien vereist), zou Gerflor uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail, sms, telefoon of brief met betrekking tot producten en diensten die u mogelijk interesseren (marketingcommunicatie, promoties, etc.). Voor administratieve doeleinden met betrekking tot beveiliging en toegang tot de Gerflor-systemen, platforms, beveiligde websites of applicaties, Voor alle andere legitieme zakelijke doeleinden.

Openbaarmaking / Mededeling van uw persoonsgegevens

Gerflor kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan elke entiteit binnen de Gerflor-groep en, indien noodzakelijk, aan onderaannemers, gevestigd binnen en buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), voor het uitvoeren van bepaalde taken die verband houden met de hierboven beschreven doelstellingen. De verzamelde gegevens worden niet verkocht, verhuurd of bekendgemaakt aan andere partijen. Gerflor kan worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving of om verzoeken van gerechtelijke- en administratieve autoriteiten te beantwoorden.

Veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens

Gerflor zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld en neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ongepaste of onopzettelijke openbaarmaking, gebruik, toegang, verlies, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Gerflor implementeert beveiligde datasystemen die voldoen aan de geldende normen. Alleen Gerflor of zijn onderaannemers die toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens om een specifieke ​​taak of functie uit te voeren, voor de doeleinden die hier zijn uiteengezet, zijn gemachtigd om toegang tot dergelijke gegevens te krijgen. Bovendien zijn alle Gerflor-werknemers en hun onderaannemers gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

In het geval van een overdracht van uw persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, zijn regels ingevoerd die de bescherming en beveiliging van uw gegevens waarborgen, zoals: In het geval van een overdracht van uw persoonsgegevens aan een Gerflor-entiteit of een onderaannemer van Gerflor in een land dat door een besluit van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt.
Een gegevensoverdracht omkaderd door de standaardcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.

Duur van behoud

Gerflor verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te bewaren voor de strikt noodzakelijke periode voor de hierboven beschreven behandelingen, binnen de wettelijke limieten en in overeenstemming met zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en om legitieme redenen de verwerking van gegevens over u, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar DPO@gerflor.com of per brief aan het volgende adres : Gerflor Frankrijk - DPO - 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - Frankrijk In overeenstemming met de geldende regelgeving moet uw aanvraag worden ondertekend en vergezeld worden van een fotokopie van een identiteitsdocument dat uw handtekening draagt. ​​In deze aanvraag geeft u ook het adres op waarnaar het antwoord verzonden moet worden.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.